https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

http://scgjlc.chrilema.com

http://x8lauj.fcpccolumbia.com

http://lcys7o.50two.com

http://gy4ijt.ylcyy.cn

http://99vp2f.hsstocks.com

http://vztko7.9633.org.cn

http://9jzac9.divaev.com

http://ygyoo7.takeonberlin.com

http://h5rtp7.chxzs.cn

http://2pcvvs.ayajci.com

上海频道
>新华网 > 上海频道 > 正文

上海:"234"住房制度体系保障"房住不炒" 房价将总体保持平稳

2018-10-20 08:49:36 来源: 新华社
1.85王者 朱少铭立即前往看望慰问,将身上仅剩的500元钱给了她,鼓励她好好读书,将来回报社会。

  新华社上海4月23日电(记者郑钧天)23日,上海市住建委主任顾金山在接受新华社记者专访时表示,从总体来看,上海楼市在今年及未来一段时间,房价将总体保持平稳。

  去年以来,上海市“沪6条”“沪9条”等一系列政策出台之后,市场过热情况得到抑制,房价走势基本趋于稳定。

  “一方面,这是全国楼市总体宏观环境决定的;另一方面,上海市自身的住房保障体系结构也为房地产市场平稳发展打下了重要基础。”顾金山解释说,“从宏观层面来看,保持房价稳定和房地产市场的健康发展,是中央对地方政府的基本要求。目前一、二线城市对房价过快增长均采取‘一城一策’的管理措施,房价过快增长的地区各级政府都出台了相应的调控政策抑制房价增幅。”

  如何落实中央“房子是用来住的,不是用来炒的”的住宅定位?

  顾金山认为,上海的住房制度安排是“234”,这个体系是保障上海市民安居乐业的基本条件。“2”:一个是住房的市场体系,即房地产市场;另一个是政府主导的住房保障体系,主要解决中低收入家庭的住房问题。“3”是遵循居住为主、市民为主和普通商品房为主。“4”是四位一体的保障体系,即政府主导的住房保障体系通过四个方面来解决:一是政府廉租房,二是公共租赁住房,三是共有产权房,四是动迁安置房。

  顾金山强调说,商品房供应的主要对象是上海本市居民,主要满足市民的居住需求而不是投资投机需求。“因此,上海市现在及未来一段时间内主要是建设普通商品房,而不是建设大量豪宅。”

  此外,上海市还坚决打击房地产乱象,遏制投资投机炒作行为。“有一些房地产开发商和房产中介,利用炒作的方式获取高额利益。针对这样的行为,我们从去年开始对房地产市场和房地产中介进行了重点整治。这项工作我们一直在抓,上海今年将会在去年基础上继续加大对房地产市场和房地产中介市场的整治工作。主要是对虚假广告、不实宣传、不按委托价格进行挂牌的行为进行整治。对有类似行为的房地产中介商和经纪人予以坚决处罚,严重的将被逐出房地产市场。”

  顾金山透露,根据“十三五”住房保障和房地产市场发展的需求,上海市针对房地产市场健康发展也制定了具体的措施。包括:“十三五”期间,上海土地供应有序增长、稳定供应,且总量供应不会低于“十二五”,并有较为明显的增长;将通过盘活存量、调整结构增加有效供给。从住房角度来说,上海市将通过城市更新,在开发过程中增加更多中小套型的比例,更多满足市场需求,做到精准提供有效供给。

【纠错】 [责任编辑: 李硕 ]

Copyright ? 2000 - XINHUANET.com All Rights Reserved.

制作单位:新华网股份有限公司
版权所有:新华网股份有限公司

010070120010000000000000011123141362309941
武庆区 祥地 金裕青青家园西门 浙江省余眺市梁辉镇 牟平县 璧山社区 三环路 汾陈村 铁路经济开发区 国营东方红农场 西阳回族乡 槐房社区 新里轴承厂 蒋官屯街道 杨智伶 津宜驾校 熊猫基地街口街 空军机关大院第一社区 招丰 蓝庭 于田监狱 劳动局 颜家汶畔 嘉华小区 西连镇
早点加盟培训 北方早餐加盟 早餐连锁店加盟 特色早点加盟店 早点加盟商
早餐加盟网 包子早餐加盟 早餐加盟费用 早点夜宵加盟 健康早餐店加盟
四川早点加盟 早餐类加盟 早点加盟培训 港式早点加盟 早餐系列
亿家乐早餐加盟 早点店加盟 湖南特色早点加盟 绝味加盟 全球加盟网